உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

வகுப்பு நேரங்கள்

* IST - Indian Standard Time


KidsNoolagam
4 AM - 5 PM [IST]


KidsNoolagam1
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam2
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam3
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam4
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam5 4AM - 2 PM [IST]

Sunday
Available...
Available...
Available...
Available...
Available...
Available...
Monday
Available...
Available...
5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
5.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

5.30 PM-6.30 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Tuesday
Available...
Available...
Available...
Available...
6.30 AM-7.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Wednesday
2.30 PM-3.30 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Thursday
Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Available...
4.10 AM-5.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Friday
11.00 AM-12.00 AM [IST], Class Going On...

12.30 PM-01.30 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

12.30 PM-1.30 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

05.30 AM-06.30 AM [IST], Class Going On...

11.00 AM-12.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

10.00 AM-11.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Saturday
1.30PM- 2.30PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
12.30PM- 1.30PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
5.30 AM- 6.30 AM [IST], Class Going On...

6.30 AM-7.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

6.00 AM-7.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...

வகுப்பில் பங்கேற்கும் புதியவர்கான நேரம் பற்றி அறிய    இங்கே சொடுக்கவும் (அல்லது) kidsnoolagam@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் அணுகவும்.உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

 முகப்பு~  இணைய வகுப்பு (Online Class)~  கட்டண விபரங்கள் (Fees Structure)~  நற்சான்றுகள்~  பாராட்டுப்புள்ளிகள்~  தொடர்புக்கு

World Tamil Academy ©www.tamilacademy.com