உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

புதியவர்க்கான நேரங்கள்

* IST - Indian Standard Time


KidsNoolagam
4 AM - 5 PM [IST]


KidsNoolagam1
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam2
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam3
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam4
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam5
--

Sunday
9.30 AM-10.30 AM [IST], Class Going On...

1.00 PM-2.00 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
10.30 AM-11.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Available...
Monday
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

4.00 PM-5.00 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
5.00 AM-6.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Tuesday
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...
5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...
5.00 AM-6.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Wednesday
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

3.30 PM-4.30 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
5.00 AM-6.00 AM [IST], Class Going On...

6.00 AM-7.00 AM [IST], Class Going On...

1.00 PM-2.00 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Available...
Thursday
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

3.30 PM-4.30 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
5.00 AM-6.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
5.00 AM-6.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Friday
5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

11.30 AM-12.30 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

8.00 AM-9.00 AM [IST], Class Going On...

12.30 PM-1.30 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
10.00 PM-11.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Saturday
9.00 AM-10.00 AM [IST], Class Going On...

11.30 AM-12.30 PM [IST], Class Going On...

1.30 PM-2.30 PM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
6.30AM-7.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
6.00 AM-7.00 AM [IST], Class Going On...

10.00 AM-11.00 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], Class Going On...

5.30 AM-6.30 AM [IST], Class Going On...

Other Slots are Available...
Available...
Available...

உங்களுக்கு தகுந்த நேரம் இங்கு இல்லையெனில் தயவுசெய்து
kidsnoolagam@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் அணுகவும்.உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

 முகப்பு~  இணைய வகுப்பு (Online Class)~  கட்டண விபரங்கள் (Fees Structure)~  நற்சான்றுகள்~  பாராட்டுப்புள்ளிகள்~  தொடர்புக்கு

World Tamil Academy ©www.tamilacademy.com