உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

வகுப்பு நேரங்கள்

* IST - Indian Standard Time


KidsNoolagam
4 AM - 5 PM [IST]


KidsNoolagam1
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam2
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam3
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam4
4 AM - 2 PM [IST]


KidsNoolagam5
--

Sunday
9.30 AM-10.30 AM [IST], V.V, Andhra Pradesh, INDIA

1.00 PM-2.00 PM [IST], A.S, Andhra Pradesh, INDIA

Other Slots are Available...
Available...
10.30 AM-11.30 AM [IST], A.V, Andhra Pradesh, INDIA

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Available...
Monday
4.30 AM-5.30 AM [IST], V.A, Pennsylvania, USA

5.30 AM-6.30 AM [IST], S.H, Mississauga, CANADA

4.00 PM-5.00 PM [IST], H.S, Phukieo, THAILAND

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], D.I, South Carolina, USA

5.30 AM-6.30 AM [IST], S.S, New Jersey, USA

Other Slots are Available...
5.00 AM-6.00 AM [IST], H.S, New York, USA

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], L.S, Ohio, USA

5.30 AM-6.30 AM [IST], S.G, Maryland, USA

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Tuesday
4.30 AM-5.30 AM [IST], M.H, Mississauga, CANADA
5.30 AM-6.30 AM [IST], S.S, Alberta, CANADA
5.00 AM-6.00 AM [IST], F.I, Ontario, CANADA

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], A.S, New Jersey, USA

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Wednesday
4.30 AM-5.30 AM [IST], M.A, Ohio, USA

3.30 PM-4.30 PM [IST], M.H, Tamilnadu, INDIA

Other Slots are Available...
Available...
5.00 AM-6.00 AM [IST], H.D, Michigan, USA

6.00 AM-7.00 AM [IST], C.S, Michigan, USA

1.00 PM-2.00 PM [IST], S.S, South Australia, AUSTRALIA

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Available...
Thursday
4.30 AM-5.30 AM [IST], S.S, Georgia, USA

3.30 PM-4.30 PM [IST], M.H, Tamilnadu, INDIA

Other Slots are Available...
5.30 AM-6.30 AM [IST], S.S, Alberta, CANADA

Other Slots are Available...
5.00 AM-6.00 AM [IST], S.I, Ontario, CANADA

Other Slots are Available...
5.00 AM-6.00 AM [IST], C.R, New Jersey, USA

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Friday
5.30 AM-6.30 AM [IST], S.H, Mississauga, CANADA

4.30 AM-5.30 AM [IST], M.H, Mississauga, CANADA

11.30 AM-12.30 PM [IST], V.R, Dubai, DUBAI

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], P.S, New Jersey, USA

8.00 AM-9.00 AM [IST], R.S, Dubai, DUBAI

12.30 PM-1.30 PM [IST], R.P, Abu Dhabi, DUBAI

Other Slots are Available...
10.00 PM-11.00 AM [IST], J.N, Dubai, DUBAI

Other Slots are Available...
5.30 AM-6.30 AM [IST], H.S, Olympia, USA

Other Slots are Available...
Available...
Available...
Saturday
9.00 AM-10.00 AM [IST], G.S, Karnataka, INDIA

11.30 AM-12.30 PM [IST], A.R, Delhi, INDIA

1.30 PM-2.30 PM [IST], A.S, Kongsbgerg, NORWAY

Other Slots are Available...
6.30AM-7.30 AM [IST], T.G, Singapore, SINGAPORE

Other Slots are Available...
6.00 AM-7.00 AM [IST], A.S, Michigan, USA

10.00 AM-11.00 AM [IST], B.S, Karnataka, INDIA

Other Slots are Available...
4.30 AM-5.30 AM [IST], K.E, New Jersey, USA

5.30 AM-6.30 AM [IST], N.E, New Jersey, USA

Other Slots are Available...
Available...
Available...

வகுப்பில் பங்கேற்கும் புதியவர்கான நேரம் பற்றி அறிய    இங்கே சொடுக்கவும் (அல்லது) kidsnoolagam@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரியில் அணுகவும்.உலகத்தமிழ்க் கல்விக்கழகம்

 முகப்பு~  இணைய வகுப்பு (Online Class)~  கட்டண விபரங்கள் (Fees Structure)~  நற்சான்றுகள்~  பாராட்டுப்புள்ளிகள்~  தொடர்புக்கு

World Tamil Academy ©www.tamilacademy.com